Biodiversitet

  • Naturbydelen Røde Blomster I Engen Der er sået et væld af engblomster, buske og træer i Naturbydelen, som tiltrækker et rigt dyre-, fugle- og insektliv og fremmer biodiversiteten. Jørn Deleuran
Naturen, der allerede er udviklet i Naturbydelen, med farvestrålende enge, skov, bærhaver, frugtlunde, søer og vandløb, rummer en biodiversitet, som er sjælden i nye bydele. Naturen tiltrækker et rigt dyreliv, insekter og der er observeret omkring 150 forskellige fuglearter i området.

Efter mange års monokulturel landbrugsdrift blev Naturbydelens område i 2015-2016 omdannet til et naturområde med de tre overordnede naturtyper skov, eng og vådområder i form af søer, vandløb og genslyngning af Tranmose Bæk.

Udviklingen af naturen i Naturbydelen rummer i sig selv en stor variation af plantearter, træer og buske. En variation, der ved udgangen af 2022 har resulteret i, at medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening har registreret 138 forskellige fuglearter i området på faste tællinger, hvor de overvåger udviklingen af fuglelivet. Medregner man arter, som i øvrigt er registreret i DOF Basen, er tallet 151. Læs mere om fuglelivet i Naturbydelen her.

Resultaterne bunder i de principper, der er arbejdet med i naturprojektet for at fremme biodiversiteten, der har haft til formål at skabe en kontinuerlig sammenkædning mellem eksisterende natur og nye biotoper – og nye biotoper imellem, hvorved naturområderne får optimale forhold for spredning af plante- og dyreliv, og der skabes samtidig et bedre grundlag for nye sunde habitater med øget biodiversitet.

  • I den 7,5 hektar store skov er der plantet flere tusinde træer, som er sammensat af en blanding af stedsegrønne og løvfældende træer og buske, hvor skovfyr, stilkeeg og vintereg er hovedarterne. Desuden er der plantet løvtræer og nåletræer, som er karakteristiske for den vestjyske region, og som bidrager til variation og dermed en større naturoplevelse, når man bevæger sig rundt i skoven. Mangfoldigheden af yngre og ældre træer af forskellige arter skaber et solidt grundlag for
    en sund cyklus, der fremtidssikrer skovens kvalitet.
  • I engen er der sået forskelligartede engblandinger, der senere vil udbrede sig i engområdet og med tiden blande sig med den naturlige frøbank, der ligger i jorden. Her er der bl.a. solsikker, kornblomster og mange andre blomster.
  • Søen og vandløbene, der også afleder regnvand fra byggefelterne som en del af klimatilpasningen af bydelen, er der udgravet på en måde, så der altid vil være et minimalt vandspejl. Den varierende vandstand i vådområderne bidrager til den øgede biodiversitet.
  • I den genslyngede Tranmose Bæk er der bl.a. udsat gedder og ørreder, skabt fiskeskjul og udsat planter, som bidrager til at tiltrække insekter.

> Oplev naturen i Naturbydelen

Udviklingsplan for Naturbydelen

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev lavet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert sit forslag til en udviklingsplan.

Landskabsarkitekterne SLA var hovedrådgiver på arbejdet med udviklingsplanen, der vender den klassiske byudvikling på hovedet og præsenterer en overordnedet strategi om lade naturen komme før husene, så alle får adgang til attraktiv natur fra starten.

Naturen er allerede skabt med søer, blomstrende enge, bærhaver og faciliteter som fx en legeplads. Og opførelsen af boliger midt i naturen er i gang.

Se udviklingsplanen
Naturbydelen Ringkøbing Fjord Luftfoto
Vision for Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for byudviklingen. Visionen sætter retningen for hele udviklingen, der ventes at tage op til 30 år.

Naturbydelen Regnvandssø Og Hund
Klimatilpasning

Naturbydelen udnytter regnvandet som et aktiv i naturen, der er udviklet, for at skabe herlighedsværdi både før og efter boligerne bliver bygget. Det er sket ved byggefelterne og landskabet mellem dem er blevet formet, så regnvandet kan løbe væk gennem søer og bugtende vandrender, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Naturbydelen Røde Blomster I Engen
Biodiversitet

Naturen, der allerede er udviklet i Naturbydelen, med farvestrålende enge, skov, bærhaver, frugtlunde, søer og vandløb, rummer en biodiversitet, som er sjælden i nye bydele. Naturen tiltrækker et rigt dyreliv, insekter og der er observeret omkring 150 forskellige fuglearter i området.

Hvor finder jeg