Klimatilpasning

  • Naturbydelen Regnvandssø Og Hund Et system af vandløb og søer afleder regnvand fra boligerne i Naturbydelen Claus Bjørn Larsen
Naturbydelen udnytter regnvandet som et aktiv i naturen, der er udviklet, for at skabe herlighedsværdi både før og efter boligerne bliver bygget. Det er sket ved byggefelterne og landskabet mellem dem er blevet formet, så regnvandet kan løbe væk gennem søer og bugtende vandrender, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Udviklingen af naturen i Naturbydelen har samtidig gjort hele bydelen robust over for fremtidens intensive skybrud. Det er sket ved, at byggefelterne og landskabet mellem dem er bearbejdet, så der altid er fald væk fra bebyggelser og veje. På den måde kan regnvandet ledes fra tage, belægninger, stier og kørebaner ud i græsset til mindre grøfter, regnbede og søer, der samler vandet op og leder det væk i vandrender, der bugter sig i naturen.

For at sikre kvaliteten af grundvandet og vandet i vandløb og vådområder, bliver regnvandet forsinket og renset, før det ender i Ringkøbing Fjord. Regnbedene bliver sammen med de slyngede vandrender og forsinkelsesbassiner en del af den samlede naturoplevelse i bydelen. Her kan man mødes, lege og slappe af. Nogle af lavningerne vil fremstå som søer, som kan anvendes til skøjteløb om vinteren.

Den lokale afledning af regnvand (LAR) bliver dermed en del af attraktionsværdien i Naturbydelen.

Ressourcebesparende løsning

Ved at skabe et sammenhængende LAR-system samtidig med udviklingen af naturen, kan jord, der graves af i nogle områder, anvendes til at hæve terrænet andre steder for at skabe optimale vandafledningsveje. Det sparer ressourcer og tid at anlægge naturen og LAR-systemet på én gang. Samtidig undgår man at grave i området gentagne gange, hvilket sikrer tilgængelighed til naturen for alle gennem hele  byudviklingen.

Ud over at være en rekreativ løsning, sparer LAR-løsningen samtidig omkostninger til traditionel rørføring til regnvand, da grøfter og lavninger udformes, så de ved regnskyl kan fungere som vandveje og som regnvandsbassiner.

Naturbydelens LAR-system er udviklet og anlagt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning i 2015-2016.

Beskyttelse mod havvandsstigninger

De lavest beliggende boliger i Naturbydelen vil ligge 3 meter over daglige vande i Ringkøbing Fjord, hvilket er over de 2,5 meter, som Kystdirektoratet anbefaler. Samtidig ligger den store sø i Naturbydelen, der bl.a. opsamler regnvand i forbindelse med skybrud, i passende afstand fra de boligområderne, så disse er sikret mod oversvømmelser i forbindelse med forhøjet vandstand som følge af skybrud.

Naturbydelen Stier Lar Luftfoto

Oplev klimatilpasningen

Du kan opleve de mange små vandløb og søer i Naturbydelen, som både afleder regnvand i forbindelse med skybrud og udgør en væsentlig del af naturoplevelsen i bydelen.

I Naturbydelen kan du også gå på jagt efter urter, blomster, bær, svampe, plukke æbler, gå/løbe/cykler en tur, nyde roen eller opleve det mangfoldige fugle- og dyreliv. 

Udviklingsplan for Naturbydelen

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev lavet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert sit forslag til en udviklingsplan.

Landskabsarkitekterne SLA var hovedrådgiver på arbejdet med udviklingsplanen, der vender den klassiske byudvikling på hovedet og præsenterer en overordnedet strategi om lade naturen komme før husene, så alle får adgang til attraktiv natur fra starten.

Naturen er allerede skabt med søer, blomstrende enge, bærhaver og faciliteter som fx en legeplads. Og opførelsen af boliger midt i naturen er i gang.

Se udviklingsplanen
Klimatilpasning i byudvikling Forside

Klimatilpasning i byudvikling

Naturbydelens klimasikring mod skybrud er ét af fem eksempler på klimaløsninger, der opfylder flere formål på én gang, som præsenteres i denne publikation. Her kan du bl.a. læse om Naturbydelens omfattende naturprojekt, som rummer en række vandløb og små søer, der afleder regnvand fra de kommende bebyggelser og bidrager til at styrke både naturoplevelsen, biodiversiteten og mikroklimaet.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2016.

  • Lokal afledning af regnvand (LAR)
  • Biodiversitet

76

Naturbydelen Ringkøbing Fjord Luftfoto
Vision for Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for byudviklingen. Visionen sætter retningen for hele udviklingen, der ventes at tage op til 30 år.

Naturbydelen Regnvandssø Og Hund
Klimatilpasning

Naturbydelen udnytter regnvandet som et aktiv i naturen, der er udviklet, for at skabe herlighedsværdi både før og efter boligerne bliver bygget. Det er sket ved byggefelterne og landskabet mellem dem er blevet formet, så regnvandet kan løbe væk gennem søer og bugtende vandrender, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Naturbydelen Røde Blomster I Engen
Biodiversitet

Naturen, der allerede er udviklet i Naturbydelen, med farvestrålende enge, skov, bærhaver, frugtlunde, søer og vandløb, rummer en biodiversitet, som er sjælden i nye bydele. Naturen tiltrækker et rigt dyreliv, insekter og der er observeret omkring 150 forskellige fuglearter i området.

Hvor finder jeg