Samarbejde om kvalitet

  • Strankanten Eng Boligerne i Strandkanten er blevet til i tæt dialog mellem Naturbydelen og den midtjyske entreprenør Frifeldt. Naturbydelen
Naturbydelen lægger stor vægt på god dialog med områdets investorer om at skabe en levende, attraktiv og bæredygtig bydel.

At investere i Naturbydelen i Ringkøbing er for bygherrer, som ønsker at være med til at skabe en bæredygtig bydel med livskvalitet i højsædet.

Alle byggerier i Naturbydelen bliver til efter tæt dialog og en proces, som skal sikre, at kvaliteten ender med at blive som forudsat i projektets vision og udviklingsplan.

Efter at have indgået købsaftaler forpligtes bygherren til at udarbejde skitseprojekter for det konkrete byggeri, som skal godkendes af Naturbydelens bestyrelse, inden byggeriet kan gå i gang.

Til brug for bygherrens arbejde med skitseprojektet har Naturbydelen udarbejdet et kvalitetsprogram, som omsætter Naturbydelens vision og intentionerne i udviklingsplanen til en række kvalitetsmål.

Kvalitetsmålene omhandler bl.a. materialevalg, bæredygtighed, blandede funktioner i bygningerne, lys- og farvesætning, støj, læ, klima, udsigt og understøttelse af byliv. Kvalitetsmålene er for den enkelte bygherre en garanti for, at nabobyggerierne også bliver af høj kvalitet.

Naturbydelen Byggemodning Strandvejen Sø

NATURBYDELEN SKABER RAMMERNE

Byudviklingsselskabet Ringkøbing K ApS har følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde til investorer og entreprenører
- Byggemodning af grundene
- Kommunikation og markedsføring af Naturbydelen
- Det er også Ringkøbing K Aps, der har udarbejdet udviklingsplanen for Naturbydelen (offentliggjort august 2014) efter et parallelopdrag med deltagelse af tre hold bestående af arkitekter, rådgivere og byens borgere og interessenter (gennemført i 2012-2013)

Grundlaget for partnerskabet er en partnerskabsaftale. De to ejere har i partnerskabsaftalen formuleret en fælles ambition og vision for projektet, der er udmøntet i syv visionspunkter.

Læs om udviklingsplanen

Hent investormateriale

Naturbydelen har lavet et gennemarbejdet plangrundlag for hele byudviklingen.

Udviklingsplan
Visionen for udviklingen er omsat til en udviklingsplan, som både uddyber strategien om at lade naturen komme før boligerne og beskriver de overordnede krav til byggeriet af boliger i naturen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet rummer kun få konkrete løsningskrav til byggeriet og afleveringskrav til bygherrens skitseprojekt, men til gengæld en række funktions- og proceskrav, der er formuleret som konkrete kvalitetsmål.

Eksempelsamling
Se otte eksempler på mulige boligbyggerier, der fungerer som en guide til de kvaliteter, der vil medvirke til at løfte kvaliteten af jeres byggeri til glæde for jer, beboerne og bydelen som helhed.

Læs mere om udviklingsplanen
Vi sælger attraktive byggegrunde til investorer, entreprenører og boligselskaber, der ønsker at opføre boliger midt i naturen, ud til Ringkøbing Fjord og lige ved byen.

Peter Kirketofte, projektdirektør

10682 Hsa 64
Peter Kirketofte
Projektdirektør pki@kanalbyen.dk 41 76 14 50
Hvor finder jeg