Rekordmange fugle registreret i Naturbydelen

  • Taarnfalkeunger Beskaaret Lysnet Der har været unger i tårnfalkekassen i Naturbydelen, siden kassen blev etableret i 2017. Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland
Lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening har i 2022 registreret 103 fuglearter, som har opholdt sig i eller overfløjet Naturbydelen. Det er ny rekord efter syv års systematiske tællinger, men ifølge fugleentusiasternes formand er det vigtigere hvilke fugle, der slår sig mere fast ned på grund af forbedrede fødemuligheder.

Atlingand, bjergvipstjert, grå fluesnapper, kernebider, skærpiber, sortmejse, spidsand, stor kobbersneppe og tinksmed. Disse ni fuglearter har ihærdige medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) registreret for første gang i Naturbydelen i 2022.

- Af de ni arter, som vi har set for første gang på tællingerne, er de tre fløjet hen over Naturbydelen, mens de seks rent faktisk benyttede området. For eksempel blev vi i august overrasket af tre tinksmede, der gik og fouragerede ved søens bred, fortæller Lars Holm Hansen, der er formand for DOF Vestjylland.

Selvom den lille soppende vadefugl vakte nyhedens interesse, understreger Lars Holm Hansen, at det rigtig interessante er, hvor mange og hvilke fugle, der for alvor kommer til området og enten bliver der for at yngle eller vender tilbage igen og igen på træk.

Tårnfalk og tornirisk

- Tårnfalken har fået unger i redekassen hvert år, siden den kom op, og den finder meget af sin føde netop på Naturbydelens arealer. Men den fugl, som jeg selv synes er allermest interessant i området, er tornirisken, som er blevet fåtallig i Danmark, men som klarer sig godt netop i Naturbydelen, fordi der om sommeren er mange af de frø, den gerne vil have at spise. Såkaldte ukrudtsfrø fra bl.a. gåsefod og mælkebøtte er der nemlig ikke meget af kontinuerligt i landbrugslandet Danmark længere, fortæller Lars Holm Hansen og nævner også tornsangeren og trækkende flokke af stillits som eksempler på fugle, som området har kunnet tiltrække.

Udover de fugle, som de lokale DOF’ere registrerer på de årlige tællinger, bliver der også gjort andre observationer. Ud fra DOF Basen, som alle har mulighed for at registrere i, kan man således tilføje duehøg, lærkefalk, skovhornugle og vandrikse til listen over arter, som i 2022 er registreret i Naturbydelen for første gang. Totalt set har fugletællerne registreret 138 arter i de syv år de har talt, og medregner man observationer i DOF Basen uden for tællingerne, er tallet ved udgangen af 2022 oppe på 151. Det tal kan imidlertidig ikke bruges til så meget i en ”videnskabelig” kortlægning af forholdene.

Sammenlignelige data

- Vi tæller fuglene år for år efter et meget fast mønster, og vi er nødt til at fokusere på, hvad vi registrerer på tællingerne, når vi skal vurdere, hvordan fuglelivet udvikler sig i Naturbydelen. Da vi skal have et sammenligneligt datagrundlag fra år til år, må billedet ikke forstyrres af, hvornår der tilfældigvis er nogen, der registrerer en observation i DOF Basen. Men alligevel er det meget interessant at vide, hvilke fugle andre ser, fortæller formand for DOF Vestjylland, Lars Holm Hansen.

Der er på årets i alt ti tællinger ikke registreret helt så mange nye fuglearter i 2022 som i 2021, hvor 12 nye arter blev føjet til listen, men det samlede antal registrerede arter, som i 2022 er oppe på 103, har aldrig været højere. Det glæder Naturbydelens projektdirektør Peter Kirketofte.

Stærk dokumentation

- Fugletællerne har for første gang talt mere end 100 forskellige fuglearter i et kalenderår, og det er jo fantastisk at have så stærk dokumentation for, at Naturbydelens omlægning af et landbrugsareal til natur med både enge, skov og vådområder virkelig er godt for biodiversiteten i området. Og det er ikke mindst rart at vide, at der er fuglearter iblandt, som er trængt andre steder i Danmark, som netop har kunnet finde de rigtige livsbetingelser i Naturbydelen, fordi der er flere fødemuligheder, siger Peter Kirketofte.

Fuglenes føde kan blandt andet bestå af insekter, og DOF-medlemmerne har senest udvidet tællingerne til også at omfatte sommerfugle. Ifølge rapporten for 2022 er der observeret tolv forskellige sommerfuglearter i løbet af året.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Naturbydelen er i løbende dialog med DOF’erne om driften af det store naturareal, og her bliver hensyn til fuglelivet inddraget sammen med hensyn til områdets øvrige biodiversitet og til muligheden for at udnytte nedslået græs som bunddække på redningsvejene i klitterne ved havet.

Tællegruppen har i 2022 bestået af syv lokale fugleentusiaster, med 3-5 tællere på hver enkelt tur. DOF-medlemmerne er allerede langt med 2023-tællingerne, og hvad de fører til af konklusioner, må man vente til næste år med at få indblik i, når DOF Vestjylland færdiggør rapporten for 2023.

Man kan se fuglerapporten for 2022 på Naturbydelen.dk/fugle.

 

Løsning på fugle-gættekonkurrence:

I juni måned udsendte Naturbydelen lidt drilsk en nyhed med nogle af fugletællernes observationer, som er gjort for første gang i 2022 – uden at fortælle, hvilke arter det var. Løsningen kommer her:

  • Fugl 1 Tinksmed. Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland
  • Fugl 2 Grå fluesnapper. Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland
  • Fugl 3 Atlingand. Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland