Naturbydelen tiltrækker nye fuglearter

  • Stillids Den eksotisk udseende stillids er en af de nye fuglearter, som har taget Naturbydelen til sig – endda i stort tal. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
Omdannelsen af tidligere landbrugsland til blomstrende enge, søer og vandløb har trukket flere og flere fuglearter til Naturbydelen Ringkøbing K. Lokale entusiaster har i fem år registreret udviklingen nøje.

Blåhals, bynkefugl, rødrygget tornskade. En lang række arter, som ikke har været kendt i området før, er i de senere år dukket op i byudviklingsområdet Naturbydelen i Ringkøbing. Her har det været et hovedgreb som det første at omlægge landbrugsland til natur, og det har haft målbar effekt på fuglelivet, viser systematiske tællinger foretaget af lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Vi var et par stykker, der talte om, at det kunne være sjovt at følge, hvad der sker, når man omdanner et landbrugsområde til mere natur på en sådan måde, som ikke er set andre steder. Så i november 2015 oprettede vi Naturbydelen som fugletællingslokalitet og har lige siden, ni gange om året på faste tidspunkter, gået præcis den samme tur rundt og registreret alle de fugle, vi så, fortæller Lars Holm Hansen, der er aktiv i foreningen i Ringkjøbing-Skjern og formand for DOF Vestjylland.

De mange observationer har fugleentusiasterne noteret i den digitale DOF-base, hvor også andre har mulighed for at indtaste deres iagttagelser. Det er dog kun tællegruppens egne observationer, der regnes med i grundlaget for den viden om fuglelivet, som DOF baserer deres konklusioner på, og den viden samler de fra år til år i informative rapporter.

Jysk stillidsrekord

- Vi kunne se allerede i de første år, hvor der blev sået blomster, og markerne fik lov at ligge brak, at blomsterne satte frø i stort tal, og det tiltrak mange finkearter, som er presset på deres fødemuligheder i landbrugslandet, fortæller Lars Holm Hansen.

- For eksempel registrerede vi 5–7 par tornirisker i 2020, en art, som ellers er gået meget tilbage på landet, og bynkefuglen, som vi ret usædvanligt observerede 3 ynglepar af den samme dag – for ikke at tale om stillidsen, som vi i oktober 2016 så i en flok på hele 530 fugle – det største antal, som nogensinde er registreret på en lokalitet i Jylland.

Antallet af observerede fuglearter på de faste tællinger er steget fra 76 i 2016 til 88 i 2020, og allerede i første måned af 2021 føjede havørnen sig til listen, som i forvejen talte 125 arter alt i alt over årene.

- En anden vigtig faktor er, at der er anlagt søer og vandløb – og åbne grøfter, som holder på regnvandet længe, inden det siver ned. Vandet tiltrækker nogle andre fuglearter, for eksempel den lille lappedykker, som er ny i området, og også rørspurven er der kommet adskillige par af på grund af søerne, oplyser Lars Holm Hansen.

Grebet enestående mulighed

Hos byudviklingsselskabet Ringkøbing K ApS hilser man det frivillige initiativ varmt velkommen.

- Det er temmelig vakst, at de lokale DOF-medlemmer tilbage i 2015, i samme efterår, som vi satte spaden i jorden til det store naturprojekt, greb en enestående mulighed for at registrere, hvad en sådan omlægning betyder for fuglelivet – og nok så vigtigt, at de utrætteligt har fulgt op med systematiske tællinger, siger Tim E. Halvorsen, projektdirektør for Naturbydelen.

Han glæder sig over den stadigt voksende liste over interessante fuglearter.

- Det er fantastisk at vide, at så mange spændende arter har beriget naturen i området – og det handler ikke kun om fuglene. De kommer, fordi der er mere føde, og det betyder jo, at der også er flere frø, insekter og smådyr end førhen. Det er hele biodiversiteten i området, der er styrket.

Blandt mere spektakulære fuglearter, som tællegruppen har spottet, er skestorke på træk, og gruppen har kendskab til flere forårsbesøg af mosehornuglen, som dog ikke er registreret på de planlagte tællinger.

Sjælden gæst

Den mest sjældne art, som fuglegruppen har observeret i Naturbydelen, vurderer Lars Holm Hansen er den lille flagspætte.

- Den sad i et træ, og så fløj den væk. Vi nåede desværre ikke at fotografere den, men det er en meget sjælden gæst, som ikke er registreret i Ringkøbing siden 1962, fortæller Lars Holm Hansen.


FAKTA: Naturbydelen

Det bærende greb i udviklingen af Naturbydelen er, at naturen – som noget meget usædvanligt - kommer før husene. Inden byggeriet af de første boliger gik i gang, blev hele området omdannet til ét stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer, der forbinder den nye bydel med resten af Ringkøbing. For at øge attraktionsværdien i området, er der bl.a. etableret en naturlegeplads og en trækfærge

Naturbydelen udvikles i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.

  • Søen Den store sø, som Naturbydelen har anlagt, har sammen med den øvrige omlægning til mere natur tiltrukket mange nye fugle til området. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
  • Sortstrubet bynkefugl Sortstrubet bynkefugl er en af de nye arter, som er tiltrukket af de bedre livsbetingelser i Naturbydelen. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
  • Rødrygget tornskade Den rødryggede tornskade ses normalt i skoven men har alligevel fundet vej til Naturbydelen. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
  • Skestorke Tællegruppen har spottet disse skestorke i flugt over Naturbydelen. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
  • Stillids Flok Den farverige stillids er set i en rekordstor flok på 530 fugle. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland