Naturbydelen oprenser regnvandsbassin med sjældne arter

  • Naturbydelen Regnvandsbassin Mod Vellingvej Regnvandsbassinet tættest med Velling bliver nu oprenset for at opretholde Naturbydelens klimasikring og styrke biodiversiteten. Jørn Deleuran
Nu går arbejdet i gang med at oprense en stærkt tilgroet sø, der blev anlagt af Ringkøbing K som regnvandsbassin i 2016, og som siden da har udviklet et rigt plante- og dyreliv. Det sker for at opretholde områdets klimasikring og samtidig styrke biodiversiteten.

Da Ringkøbing K i 2016 gennemførte en større omlægning af tidligere landbrugsland til ny natur, handlede det også om at klimasikre den kommende bydel mod skybrud og ekstremregn. Et helt system af grøfter vandhuller og lavninger blev anlagt for at opsamle, forsinke og udlede regnvandet, og et vigtigt element er søen ud mod Vellingvej, som nu er så tilgroet af høje planter, at det er nødvendigt at rense den op. Det arbejde gik i gang mandag i uge 42, og det forventes at strække sig over én til tre uger.

- I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune får vi nu renset søen for vækster, der har bredt sig lidt rigeligt, og det bliver gjort på en måde, så vi både beskytter og fremmer det spændende plante- og dyreliv, der har udviklet sig i søen på blot fem år. Samtidig betyder oprensningen, at besøgende i Naturbydelen kommer til at opleve bassinet meget mere som en sø, med et stort åbent vandspejl, fortæller projektdirektør i Ringkøbing K ApS, Tim E. Halvorsen.

Sjældne planter og dyr

På grund af flere nye forekomster af sjældne planter og dyr er den kunstige sø og et areal omkring den i dag beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, og Ringkøbing K har derfor måttet indhente dispensation til at foretage oprensningen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har som myndighed givet dispensation ud fra den vurdering, at oprensningen er nødvendig for bassinets funktion til forsinkelse af overfladevand, men også fordi den kraftige tilgroning truer flere sjældne plante- og dyrearter som den rødlistede plante pilledrager og guldsmedearten lille farvevandnymfe - og fordi oprensningen i det hele taget vil være til gavn for biodiversiteten og livet i søen.

- De spændende, sjældne arter, som søen rummer, vil få bedre levevilkår ved, at vi skærer kraftigt ned i mængden af dunhammere og andre planter, som skygger for eller fortrænger andre arter - og efter anvisning fra kommunens biologer er der på forhånd sat markeringspæle op, så man ikke risikerer at skade de sjældne pilledragere under gravearbejdet, fortæller Tim E. Halvorsen.

Opgravet materiale genanvendes i bydelen

Ringkøbing K vil ved samme lejlighed grave den lavvandede sø trekvart meter dybere for at undgå for hurtig tilgroning fremover. I alt forventer selskabet at grave 2.250 kubikmeter sand, jord og organisk materiale op fra bassinområdet. Alt fyldet køres til et område i den modsatte ende af Naturbydelen, langs jernbanen, hvor det skal planeres ud og indgå i den nye bydels rekreative område.

Ringkøbing K ApS vurderer, at der med den grundige oprensning vil gå omkring ti år, før der igen er behov for oprensning af regnvandsbassinet.

Bassinet fra 2016 indgår i Naturbydelens samlede løsning for lokal afledning af regnvand (LAR). Det har funktion som forsinkelsesbassin ved store regnmængder, hvor overfladevandet løber via rør under Vellingvej og videre ud i Ringkøbing Fjord. Ved at vandet bliver forsinket i søen, bliver det renset på en naturlig måde, inden det ender i fjorden.

Den lille sø har på de få år udviklet en interessant flora og fauna. Her findes en lang række planter, som foruden pilledrageren også tæller specielle arter som stribet siv og vandportulak. Blandt dyr, der er observeret i søen, er den fredede skrubtudse og otte forskellige guldsmedearter, heriblandt den lille farvevandnymfe, som er sjælden i Danmark, men som ofte netop forekommer ved nyopgravede søer.

Om naturprojektet

Det bærende greb i udviklingen af Naturbydelen er, at naturen – som noget usædvanligt - kommer før husene. Inden byggeriet af de første boliger gik i gang, blev hele området omdannet til ét stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer, der forbinder den nye bydel med resten af Ringkøbing.

Naturbydelen udvikles i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg gennem det fællesejede byudviklingsselskab Ringkøbing K ApS.