Om Naturbydelen Ringkøbing K

Naturbydelen Ringkøbing K er en ny bydel i Ringkøbing, hvor du kan bo midt i naturen, lige ved fjorden og tæt på byen. Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg står bag byudviklingen.

Udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K varetages af partnerselskabet Ringkøbing K Aps, som ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune (25%) og Realdania By & Byg (75%).

Ringkøbing K ApS ledes i dagligdagen af et projektsekretariat i tæt samarbejde med de to ejere. Projektsekretariatet består af projektdirektør Peter Kjølby og chefkonsulent Ann Hein. Herudover er der løbende tilknyttet eksterne rådgivere til konkrete opgaver.

Kontakt projektsekretariatet

Se filmen og bliver klogere på Naturbydelen og de første boliger i Strandkanten.

Ringkøbing K Aps' opgaver

Ringkøbing K Aps står blandet andet for:

 • Salg af byggegrunde til investorer og entreprenører
 • Byggemodning af grundene
 • Kommunikation og markedsføring af Naturbydelen

Det er også Ringkøbing K Aps, der har udarbejdet udviklingsplanen for Naturbydelen (offentliggjort august 2014) efter et parallelopdrag med deltagelse af tre hold bestående af arkitekter, rådgivere og byens borgere og interessenter (gennemført i 2012-2013)

Grundlaget for partnerskabet er en partnerskabsaftale. De to ejere har i partnerskabsaftalen formuleret en fælles ambition og vision  for projektet, der er udmøntet i syv visionspunkter (se mere i menuen nedenfor).

Ringkøbing K's bestyrelse

Ringkøbing K Aps har en selvstændig bestyrelse, som består af fem medlemmer, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger to medlemmer og Realdania By & Byg A/S udpeger tre medlemmer, herunder formanden.

Bestyrelsen består af:

 • Uffe Steiner Jensen (formand)
 • Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Søren Elbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Peter Cederfeld, Realdania By & Byg A/S
 • Claus Ravn, Realdania By & Byg A/S

Ringkøbing-Skjern Kommune har fortsat sine sædvanlige lovbestemte myndighedsopgaver. Det vil således også fremover være Ringkøbing-Skjern Byråds ansvar at tage sig af fx. kommune- og lokalplanlægning, byggetilladelser m.v. i byudviklingsområdet.

BAG OM UDVIKLINGEN AF NATURBYDELEN

1. VISION

Udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for projektet.

AMBITION

Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg ønsker, at udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K skal demonstrere:

 • hvordan en respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre og dermed medvirke til at skabe vækst og styrke området
 • hvordan et område udenfor de traditionelle vækstcentre kan udnytte de potentialer, der bl.a. ligger i den korte afstand mellem by og natur, uden der sker en unødig byspredning i kystlandskabet, og uden at byen kun vokser "bagud" ind i landet

VISION

Ambitionen er udmøntet i en vision for udviklingen, der består af  syv punkter:

 • Byudvikling og byggeri skal være af høj kvalitet
 • Byudvikling og byggeri sker i respekt for og i samspil med det omgivende landskab, fjorden og de kystnære interesser
 • En eksperimenterende, tæt og lav bebyggelsesform skal supplere de traditionelle parcelhusudstykninger
 • Byudvikling og byggeri skal være bæredygtigt både i forhold til miljø og   ressourcer, socialt sundhedsmæssigt og økonomisk
 • Energi- og forsyningssystemer skal som minimum leve op til fremtidens krav om energioptimering, CO2-neutralitet, vandafledning m.v.
 • Områdets rekreative værdi skal løftes af et naturområde mod sydøst
 • Borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudviklingen

Visionen er omsat i en udviklingsplan for Naturbydelen, der er udgangspunktet for udviklingen i de kommende 20-30 år.

HENT UDVIKLINGSPLANEN (pdf)

2. UDVIKLINGSPLAN

LÆS UDVIKLINGSPLANEN FOR NATURBYDELEN (pdf)

Udviklingsplanen er det centrale grundlag for at realisere vores vision om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde ned mod Ringkøbing Fjord, der med afsæt i stedets unikke placering vil gøre Ringkøbing til et endnu mere attraktivt sted at bo. Udviklingsplanen rummer:

 • Strategier for udviklingen
 • En bebyggelsesplan
 • Eksempler på, hvordan boligerne kan se ud
 • Udviklingsplan er afsættet for dialog med interesserede investorer, developere og kommende beboere – kort sagt alle der har interesse i bydelen. Den er også grundlaget for udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplaner m.v.

Natur før huse - huse midt i naturen

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev lavet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert sit forslag til en udviklingsplan.

Den overordnede strategi for udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K er at skabe et enestående, rekreativt naturområde med en meget høj herlighedsværdi, adgang for alle samt en lang række muligheder og attraktioner for byen og kommende beboere - før de første huse bliver bygget.

Naturen blev skabt i 2015-2016 og står nu klar til at de første boliger kan opføres midt i det enestående landskab. Bebyggelserne bliver opført i respekt for og samspil med naturen og får hver sine kvaliteter, som giver plads til forskellige ønsker og behov.

Variation i byggeriet vil fremme et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne, og gøre Naturbydelen Ringkøbing K til en mangfoldig, levende bydel med attraktive boliger for alle og en stor herlighedsværdi. Her er der rum til både at nyde privatheden og være sammen med andre.

Foruden udviklingsplanen er der lavet en fysisk plan, et kvalitetsprogram og en eksempelsamling med otte bebyggelser.

Se de andre udgivelser om Naturbydelen Ringkøbing K

3. PLANGRUNDLAG

Plangrundlaget, der muliggør udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K, er godkendt af Ringkøbing-Skjern byråd.

 • Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Kommuneplantillæg nummer 31 for et område til rekreative natur- og fritidsformål og boligformål ved Ringkøbing (Ringkøbing K) - 17. februar 2015

Find dokumenter på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside

PLANSTRATEGI 2015 - NATURENS RIGE

I Planstrategi 2015 sætter Ringkøbing-Skjern Byråd en ny retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at skabe vækst og rammer om det gode liv. I strategien er der fokus på fire temaer som udnytter kommunens stærke potentialer:

 • Vækstjyderens hjem
 • Et liv i balance
 • Natur med pladsgaranti
 • Værtens bedste historie

Læs mere om Planstrategi 2015

 
4. FAKTA OM NATURBYDELEN
 • Naturbydelen Ringkøbing K ligger attraktivt helt ud til Ringkøbing Fjord
 • Området er 84 hektar stort
 • I alt kan der opføres 1.000 boliger over ca. 30 år
 • Arealt blev brugt til landbrug ind til 2011
 • I 2015-2016 blev arealet omdannet til et skønt naturområde med enge, søer, bærhaver, frugtlunde, stier og skov
 • Byggeriet af de første boliger kan begynde i efteråret 2017, så de første beboere kan flytte ind i foråret 2018
-->