Bæredygtighed

  • Naturbydelen Gåtur Stier til gående og cyklister, samt vandløb og søer til afledning af regnvand, der tilpasser Naturbydelen til fremtidens klima, er en del af de bæredygtige løsninger. Astrid Dalum
Bæredygtighed i forhold til både miljø og ressourcer, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk er et krav til hele udviklingen af Naturbydelen. Det betyder, at Ringkøbing K vil passe på områdets naturressourcer og miljø, skabe mulighed for et sundt liv med bevægelse og samvær med andre samt sikre, at økonomiske ressourcer bruges fornuftigt.

Udviklingen af hele Naturbydelen stræber mod at være bæredygtig i bred forstand, både hvad angår:

  • Sundhed og sociale forhold
  • Miljø og ressourcer
  • Økonomi

Derfor stiller Naturbydelen også krav om, at alle boligerne i bydelen skal opføres med fokus på bæredygtige løsninger og materialevalg i samspil med arkitektonisk kvalitet.

Social og sundhedsmæssig bæredygtighed

Udviklingsplanen for Naturbydelen, hvor der først er skabt et sammenhængende naturområde med attraktioner, hvorefter boligerne opføres i naturen, skaber en attraktiv ny bydel med en høj social og sundhedsmæssig bæredygtighed.

Det gode byliv kan leves i Naturbydelen, fordi boliger og omgivelser tilgodeser de behov og forventninger, som moderne mennesker har til livet i en by, hvor naturen (det grønne) og vandet (det blå) er gennemgående elementer i byens rum. Boligerne i naturen bliver opført på en måde, så der opnås læ, lys og tryghed i omgivelserne.

Naturen mellem og omkring boligbebyggelserne, som er bundet sammen af stisystemer, skaber rammerne for et righoldigt liv med fokus på samvær, aktiviteter og bevægelse. Variation i bebyggelsen skaber mulighed for, at mennesker mødes.

Samtidig tilstræber Naturbydelen, at der bliver en god blanding af leje- og ejerboliger i forskellige størrelser og priser, der tilgodeser mange forskellige behov og fremmer mangfoldighed samt plads og rum for alle.

Miljømæssig bæredygtighed

Naturbydelen arbejder med bæredygtige løsninger, både hvad angår klimatilpasning, varme- og elforsyning, trafik og affaldshåndtering. Ambitionen er, at understøtte det gode liv i Naturbydelen og at imødegå fremtidens klimaudfordringer og myndighedskrav.

Klimatilpasning

Naturbydelen bliver udviklet, så boligerne sikres mod både oversvømmelser i forbindelse med skybrud og mod havvandstigninger.

Lokal afledning af regnvand (LAR)

I Naturbydelen bliver der anvendt lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger), der indebærer, at regnvandet afledes på jordoverfladen. Det betyder, at terrænet inden for de enkelte bebyggelser udnyttes og udformes, så der altid er fald bort fra bygninger og veje. Vandet ledes fra tage, belægninger, stier og kørebaner ud i græsset til mindre grøfter, regnbede eller render, der samler vandet op, og leder det ud af bebyggelsen i små vandløb til mindre søer og videre ned mod Tranmose Bæk, den store sø og fjorden.

Den lokale vandafledning udformes så det også kan håndtere de meget store vandmængder, der kommer
i forbindelse med skybrud. 

Afledning af regnvand fungerer dermed både som et bæredygtigt og rekreativt element i Naturbydelen. Det sparer ressourcer til rørføring og oprensning, og de beplantede regnbede er sammen med åbne afvandingskanaler og forsinkelsesbassiner integreret som grønne og blå elementer i bydelen –
steder hvor man mødes, leger og slapper af.

De lavest beliggende boliger vil ligge 3 meter over daglige vande, hvilket er over de 2,5 meter, som Kystdirektoratet anbefaler. Samtidig genetableres vådområderne i den sydøstlige del af arealet i passende afstand fra de beboede områder, så disse er sikret mod  oversvømmelser i forhold til forhøjet vandstand som følge af klimaændringer.

Energi- og varmeforsyning

Naturbydelen ønsker at fremme bæredygtige løsninger også på energiområdet. Derfor stiller Naturbydelen krav om, at alle nye boliger opføres som lavenergihuse, der ikke alene lever op til de til enhver tid gældende myndighedskrav, men som også anvender ambitiøse og innovative løsninger.

Hele Naturbydelen fornyes med fjernvarme. Nye energiløsninger, samt ændrede energipriser, kan over tid ændre valget af forsyningsform for de enkelte delområder i bydelen. Naturbydelen samarbejder med Ringkøbing Fjernvarme om at der gennemføres en fleksibel plan for varmeforsyningen, hvor optimering af brugerøkonomi og miljøhensyn bestemmer forsyningsformen i de enkelte delområder og med Ringkøbing Fjernvarme som leverandør af de til enhver tid mest effektive varmeforsyningsløsninger.

Trafik og parkering

Naturbydelen har allerede etableret et omfattende og sammenhængende stisystem i hele bydelen, der giver gode rammer for gående og cyklister. Vejstrukturen er lavet med henblik på at gøre trafikken sikker og tryg for alle trafikanter, og løsninger der sikrer kortest mulige vejforløb for at betjene området. Der er 1,75 p-pladser pr. bolig i Naturbydelen. De fleste pladser etableres i forbindelse med boligerne, men der anlægges også en række centrale parkeringsområder i bydelen.

Affald

Byens affald betragtes som en ressource, som efter sortering og genbrug kan indgå i nye materialer og sammenhænge. I byen etableres miljøstativer, sorteringsanlæg og døgnstationer, som alle bidrager til, at affaldet sorteres.

Økonomisk bæredygtighed

Naturbydelen har fokus på optimering af byggemodningsprocesser og af anlægs- og driftsomkostninger ved det kommende byggeri samt en god samfundsøkonomi ved de valgte el- og varmeforsyningsløsninger.

Udviklingsplan for Naturbydelen

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Landskabsarkitekterne SLA var hovedrådgiver på arbejdet med udviklingsplanen, der vender den klassiske byudvikling på hovedet og præsenterer en overordnedet strategi om lade naturen komme før husene, så alle får adgang til attraktiv natur fra starten.

Udviklingsplanen bygger bl.a. på en vision om at byudviklingen skal være bæredygtig i bred forstand og rummer konkrete strategier for bæredygtighed.

Se udviklingsplanen
Naturbydelen Ringkøbing Fjord Luftfoto
Vision for Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for byudviklingen. Visionen sætter retningen for hele udviklingen, der ventes at tage op til 30 år.

Naturbydelen Gåtur
Bæredygtighed

Bæredygtighed i forhold til både miljø og ressourcer, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk er et krav til hele udviklingen af Naturbydelen. Det betyder, at Ringkøbing K vil passe på områdets naturressourcer og miljø, skabe mulighed for et sundt liv med bevægelse og samvær med andre samt sikre, at økonomiske ressourcer bruges fornuftigt.

Naturbydelen Regnvandssø Og Hund
Klimatilpasning

Naturbydelen udnytter regnvandet som et aktiv i naturen, der er udviklet, for at skabe herlighedsværdi både før og efter boligerne bliver bygget. Det er sket ved byggefelterne og landskabet mellem dem er blevet formet, så regnvandet kan løbe væk gennem søer og bugtende vandrender, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Naturbydelen Røde Blomster I Engen
Biodiversitet

Naturen, der allerede er udviklet i Naturbydelen, med farvestrålende enge, skov, bærhaver, frugtlunde, søer og vandløb, rummer en biodiversitet, som er sjælden i nye bydele. Naturen tiltrækker et rigt dyreliv, insekter og der er observeret mere end 120 forskellige fuglearter i området.

Hvor finder jeg