Udgivelser om Naturbydelen

Udviklingsplanen er det centrale dokument, der ligger til grund for udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K.

En udviklingsplan, en fysisk plan, et kvalitetsprogram og en eksempelsamling er de fire grundlæggende udgivelser, der ligger til grund for udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K og dialogen med såvel myndigheder som investorer og entreprenører, der skal opføre boligerne i Naturbydelen.

Hent de fire dokumenter her:

Udviklingsplan (pdf)
Fysisk plan (pdf)
Kvalitetsprogram (pdf)
Eksempelsamling (pdf)

Du kan læse mere om de enkelte udgivelser nedenfor. 

Udviklingsplan - Midt i naturen

Udviklingsplanen er det centrale grundlag for at realisere vores vision om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde ned mod Ringkøbing Fjord, der med afsæt i stedets unikke placering vil gøre Ringkøbing til et endnu mere attraktivt sted at bo. Udviklingsplanen rummer:

  • Strategier for udviklingen
  • En bebyggelsesplan
  • Eksempler på, hvordan boligerne kan se ud

Udviklingsplanen er afsættet for dialog med interesserede investorer, developere og kommende beboere – kort sagt alle der har interesse i bydelen. Den er også grundlaget for udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplaner m.v.

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev lavet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert sit forslag til en udviklingsplan.

Den overordnede strategi for udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K er at skabe et enestående, rekreativt naturområde med en meget høj herlighedsværdi, adgang for alle samt en lang række muligheder og attraktioner for byen og kommende beboere - før de første huse bliver bygget.

Fysisk plan

Den fysiske plan for Ringkøbing K er en samlet beskrivelse af det fysiske helhedsgreb i udviklingen af Ringkøbing K. Den fysiske plan beskrives i to hovedafsnit. Først beskrives hvordan naturen kommer først med anlæg af det sammenhængende naturområde med høj herlighedsværdi og biodiversitet.

Herefter beskrives, hvordan naturen bebygges med godt 1.000 boliger af høj kvalitet, i samspil med fjord og natur. Den fysiske plan uddyber dermed det fysiske helhedsgreb, som er beskrevet i forslaget til udviklingsplanen. 

Kvalitetsprogram

For at sikre kvaliteten af såvel den enkelte bolig som hele bebyggelsen, har Ringkøbing K udviklet et kvalitetsprogram, som skal inspirere nye beboere, investorer og arkitekter til i fællesskab at fremkomme med løsninger, der opfylder drømmen om det gode liv i naturen.

Kvalitetsprogrammet skal sikre, at Ringkøbing K’s visioner er den kommende bebyggelses DNA -ikke som detailstyring, men som en række principper der skal iagttages.

Kvalitetsprogrammet beskriver, hvad der kan lade sig gøre i Ringkøbing K, f.eks. ift. boligernes placering i bebyggelsen, rammer for facadebeklædning, farve og materialevalg, bygningshøjder, udsigtsforhold, lys og læ.

Det giver investorer, developere og købere mulighed for at skabe et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne. Samtidig er det en garanti for, at ens nabo og andre lever op til de samme kvalitetsstandarder, så der skabes et sammenhængende udtryk af høj kvalitet skaber værdi kvalitet i den samlede bebyggelse igennem hele udviklingsperioden. Det er værdiskabende både for investorer og kommende beboere.

Eksempelsamling

Ringkøbing K har - med kvalitetsprogrammet som ramme - udarbejdet en eksempelsamling med otte forskellige bebyggelser.

Der er udarbejdet to eksempler på engbebyggelser, tre fortebebyggelser og tre skovbebyggelser. Eksemplerne er udarbejdet af fire arkitekttegnestuer: Arkitema i samarbejde med Effekt, Vandkunsten og Adept.

Eksempelsamlingen er inspiration til, hvordan et kommende byggeri i Ringkøbing K kan se ud.

Eksempelsamlingen supplerer Udviklingsplanen, idet den har til formål at fastholde og sikre realiseringen af Ringkøbing K´s ambition og visioner om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde som formuleret i Udviklingsplanen.

Få nyt om boliger i Naturbydelen